Ons Visie, Missie en Waardes

VISIE

Laerskool Orion streef na uitnemendheid op 'n verantwoordbare grondslag deur moedertaal-onderrig en die totale ontwikkeling van elke leerder.

 

MISSIE EN WAARDES

Die daarstelling van 'n primere, opvoedkundige sentrum van uitnemendheid waar leerders in hul moedertaal voorberei word vir die veranderende wereld, deur die maksimale benutting van alle beskikbare hulpbronne.

Alle belanghebbendes verbind hulself tot die volgende waardes en riglyne:

1.   Die handhawing, beskerming en bevordering van:

       - Verantwoordbare onderwys;

       - Die erkenning en beskerming van vryheid van geloof, spraak en assosiasie

       - Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedium;

       - Hoe onderrig- en akademiese standaarde;

2.   Puik onderrig.

3.   Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike burgerskap.

4.   'n Afrikaans kultuur en eie opvoeding.

5.   'n Vennootskap tussen belanghebbendes, gebasseer op 'n onderlinge vertrouensverhouding en 'n                             verantwoordelike interaksie met die gemeenskap.

6.   Gedifferensieerde ontwikkeling van die kind in totaliteit, ter verwesenliking van sy/haar     

      volle potensiaal.

7,   'n Gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur.

8.   Professionele uitnemendheid.

9.   Gelykberegtiging tussen alle belanghebbende groepe.

10. Koste-effektiewe onderwys en opvoeding.